ศาลล้มละลายกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ขณะนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลคดีล้มละลายได้ที่ http://www.cbc.e-service.coj.go.th/service

ข้อมูลและแผนภูมิแสดงสถิติคดีของศาลล้มละลายกลางตั้งแต่ปี พ.ศ.2542-2560 , โจทก์ในคดีล้มละลาย 10 อันดับแรก และคดีฟื้นฟูกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2560
เอกสารแนบ