ศาลล้มละลายกลาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขณะนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลคดีล้มละลายได้ที่ http://www.cbc.e-service.coj.go.th/serviceลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แบบฟอร์ม
แบบพิมพ์ศาลล้มละลายกลาง
 1. แบบ ๕๒ ตรี หมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด
 2. แบบ ๑ ปกหน้าสำนวน (คดีล้มละลาย)
 3. แบบ ๔.๒ คำร้องขอฟื้นฟูกิจการ (กรณีลูกหนี้ยื่น) และแบบ ๕.๒ ท้ายคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
 4. แบบ ๑.๑ ปกหน้าสำนวน (คดีฟื้นฟูกิจการ)
 5. แบบ ๑.๒ ปกหน้าสำนวน (คดีสาขา)
 6. แบบ ๒ หน้าสำนวน (คดีแพ่ง)
 7. แบบ ๒.๑ หน้าสำนวน
 8. สารบาญ
 9. คำฟ้องคดีล้มละลาย และแบบ ๕ คำขอท้ายคำฟ้องคดีล้มละลาย
 10. คำร้องขอฟื้นฟูกิจการ (กรณีเจ้าหนี้ยื่น) และแบบ ๕.๑ ท้ายคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ
 11. แบบ ๔.๓ คำฟ้อง (คดีแพ่งเกี่ยวพันกันกับคดีล้มละลาย) และแบบ ๕.๓ คำขอท้ายฟ้อง
 12. แบบ ๔.๔ คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง คดีสาขา (ปรับปรุง)
 13. แบบ ๖ คำขอท้ายคำฟ้องอาญา
 14. แบบ ๗ คำร้อง คำแถลง คำขอ
 15. แบบ ๗.๑ คำแถลง (ขอส่งคำคู่ความ)
 16. แบบ ๗.๒ คำแถลง (ขอคัดถ่าย)
 17. แบบ ๗.๓ คำร้องขออนุญาตเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 18. แบบ ๘ บัญชีทรัพย์
 19. แบบ ๙ ใบแต่งทนายความ
 20. แบบ ๑๐ ใบมอบฉันทะ
 21. แบบ ๑๑ คำให้การคดีล้มละลาย และแบบ ๑๑.๓ ท้ายคำให้การคดีล้มละลาย
 22. แบบ ๑๑.๑ คำให้การคดีแพ่งเกี่ยวพันกับคดีล้มละลาย และแบบ ๑๑.๔ ท้ายคำให้การ
 23. แบบ ๑๑.๒ คำคัดค้านคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่ง (คดีสาขา)
 24. แบบ ๑๒ หมายเรียกคดีมโนสาเร่หรือคดีไม่มีข้อยุ่งยาก
 25. แบบ ๑๓ หมายเรียกคดีล้มละลาย
 26. แบบ ๑๓.๑ หมายเรียกคดีล้มละลาย (นัดพร้อม)
 27. แบบ ๑๔ หมายเรียกคดีอาญา
 28. แบบ ๑๕ บัญชีพยาน
 29. แบบ ๑๕ ทวิ บัญชีพยาน
 30. แบบ ๑๖ หมายเรียกพยานบุคคล
 31. แบบ ๑๗ หมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ(คดีอาญา)
 32. แบบ ๑๘ คำสั่งเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ(คดีล้มละลาย)
 33. แบบ ๑๙ หมายนัด
 34. แบบ ๑๙ จัตวา หมายเรียกลูกหนี้ตามคำพิพากษา
 35. แบบ ๑๙ ตรี หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง
 36. แบบ ๑๙ ทวิ คำสั่งเรียกตัวความ
 37. แบบ ๒๐ บันทึกเจ้าหน้าที่เรื่องให้พยานทราบกำหนดนัด
 38. แบบ ๒๐ ทวิ ใบรับบันทึกเจ้าหน้าที่เรื่องให้พยานทราบกำหนดนัด
 39. แบบ ๒๑ คำเบิกความพยาน
 40. แบบ ๒๑ ทวิ บันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยาน
 41. แบบ ๒๑.๑ บันทึกคำเบิกความ (ไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย)
 42. แบบ ๒๑.๒ บันทึกคำเบิกความ (ไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผยในฐานะกรรมการ)
 43. แบบ ๒๑.๓ คำรับรองคำเบิกความพยาน
 44. แบบ ๒๒ รายงานกระบวนพิจารณา (ทั่วไป)
 45. แบบ ๒๒.๑ รายงานกระบวนพิจารณา (แบบเปิด ใช้คดีทั่วไป ยกเว้นคดีฟื้นฟูกิจการ)
 46. แบบ ๒๒.๒ รายงานกระบวนพิจารณา (แบบเปิด ใช้คดีฟื้นฟูกิจการ)
 47. แบบ ๒๒.๓ รายงานกระบวนพิจารณา (คดีต่อเนื่อง)
 48. แบบ ๒๒.๔ รายงานกระบวนพิจารณา (แบบมีสืบ)
 49. แบบ ๒๒.๕ รายงานกระบวนพิจารณา (แบบฝ่ายเดียว)
 50. แบบ ๒๒.๖ รายงานกระบวนพิจารณา (แบบเลื่อนคดี)
 51. แบบ ๒๓ รายงานเจ้าหน้าที่
 52. แบบ ๒๓.๑ รายงานเจ้าหน้าที่ (รายงานผลการส่งหมาย)
 53. แบบ ๒๔ หมายยึดทรัพย์ชั่วคราว
 54. แบบ ๒๕ หมายอายัดทรัพย์ชั่วคราว(ถึงลูกหนี้ของจำเลย)
 55. แบบ ๒๖ หมายอายัดชั่วคราว(ถึงจำเลย)
 56. แบบ ๒๗ หมายอายัดชั่วคราว(ถึงเจ้าพนักงานบังคับคดี)
 57. แบบ ๒๘ หมายห้ามชั่วคราว
 58. แบบ ๒๙ สัญญาประนีประนอมยอมความ
 59. แบบ ๓๐ คำพิพากษาตามยอม
 60. แบบ ๓๑ และแบบ ๓๑ พ. คำพิพากษา
 61. แบบ ๓๒ และแบบ ๓๓ อุทธรณ์และท้ายอุทธรณ์
 62. แบบ ๓๔ และแบบ ๓๕ คำแก้อุทธรณ์และท้ายคำแก้อุทธรณ์
 63. แบบ ๔๐ ก
 64. แบบ ๔๐ พ.
 65. แบบ ๔๐
 66. แบบ ๔๑ คำบังคับ
 67. แบบ ๔๒ หมายบังคับคดี
 68. แบบ ๔๔ หนังสือขอแรงทนาย
 69. แบบ ๔๕ หนังสือส่งสำนวน
 70. แบบ ๔๖ หนังสือส่งสำนวนคืน
 71. แบบ ๔๗ หมายจับระหว่างพิจารณา
 72. แบบ ๔๗ ทวิ หมายจับ
 73. แบบ ๔๗.๑ หมายจับ
 74. แบบ ๔๘ หมายค้นระหว่างพิจารณา
 75. แบบ ๔๘ ทวิ หมายค้น
 76. แบบ ๔๙ หมายขังระหว่างสอบสวน
 77. แบบ ๕๐ หมายขังระหว่างไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณา
 78. แบบ ๕๑ หมายจำคุกและกักขังระหว่างอุธรณ์ฎีกา
 79. แบบ ๕๒ หมายจำคุกและกักขังเมื่อคดีถึงที่สุด
 80. แบบ ๕๑ ตรี หมายจำคุกระหว่างอุธรณ์ฎีกา
 81. แบบ ๕๑ ทวิ หมายกักขังระหว่างอุธรณ์ฎีกา
 82. แบบ ๕๒ ทวิ หมายกักขังเมื่อคดีถึงที่สุด
 83. แบบ ๕๓ หมายปล่อย
 84. แบบ ๕๔ หมายปล่อยหมายเรียกเจ้าพนักงานหรือบุคคล
 85. แบบ ๕๖ คำสั่งเบิกตัวผู้ต้องขัง
 86. แบบ ๕๖ ทวิ คำสั่งยกเลิกคำสั่งเบิกตัวผู้ต้องขัง
 87. แบบ ๕๗ คำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว
 88. แบบ ๕๘ สัญญาประกัน
 89. แบบ ๕๙ ทัณฑ์บน(ตามมาตรา46แห่งประมวลกฎหมายอาญา)
 90. แบบ ๖๐ สัญญาประกัน(ตามมาตรา46แห่งประมวลกฎหมายอาญา)
 91. แบบ ๖๒ ใบรับหนังสือหรือหมาย
 92. แบบ ๖๓ ใบรับของกลาง
 93. แบบ ๖๕ ใบรับเอกสารและหลักฐาน
 94. แบบ ๖๖ ใบรับสิ่งของ
 95. แบบ ๖๘ คดีแพ่ง-อาญา รายงานความประจำวัน
 96. แบบ ๖๘ ตรี คดีอาญา รายงานความประจำวัน
 97. แบบ ๖๘ ทวิ คดีแพ่ง รายงานความประจำวัน
 98. แบบ ๗๕ บัญชีค่าฤชาธรรมเนียม
 99. แบบ ๗๖ ปกหลังสำนวน
 100. แบบ ข.๑ บันทึกฟ้องด้วยวาจา
 101. แบบ ข.๒ บันทึกคำให้การจำเลยด้วยวาจา
 102. แบบ ข.๓ บันทึกคำเบิกความของพยาน (คดีอาญา)
 103. แบบ ข.๔ บันทึกคำฟ้อง คำสารภาพคำพิพากษาตาม พรบ จัดตั้งศาลแขวงมาตรา ๒๐
 104. แบบ ข.๕ บันทึกคำสั่งให้คืนตัวผู้ต้องหาตาม พรบ จัดตั้งศาลแขวงมาตรา๒๐
 105. แบบ ค.ป.๑ หนังสือให้สืบเสาะและพินิจ
 106. แบบ ค.ป.๒ หนังสือให้สืบเสาะและพินิจ (เพิ่มเติม)
 107. แบบ ค.ป.๓ คำสั่งอนุญาตให้เข้าไปสถานที่ในเวลากลางคืน
 108. แบบ ค.ป.๔ หนังสือแจ้งคำพิพากษา
 109. แบบ ค.ป.๕ หนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาหรือคำสั่ง
 110. แบบ ค.ป.๖ หนังสือแจ้งงดการสืบเสาะและพินิจ
 111. ล.5 ภูมิลำเนาคดีล้มละลาย
 112. ล.16 รายงานสรุปความเห็นคำขอรับชำระหนี้
 113. ล.17 บัญชีความเห็นเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้
 114. ล.37 สารบาญคดีสาขา
 115. ล.39 แจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด (กรณีลูกหนี้หลายคน)
ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด